Kataluna lingvopolitiko


De Sergi Rodríguez i Sender ni ricevis, en novembro 2009, ĉi tiun artikolon, kiun ni volonte publikigas en la kataluna kaj hispanlingva versioj. La esperantlingva versio aperos en la venonta Etnismo kun komentoj de niaj katalunaj membroj.

KATALUNA VERSIO

El fracàs de les polítiques educatives d’immersió a Catalunya

Amb l’arribada de la democràcia a l’Estat Espanyol, els catalans van veure el cel obert i la possibilitat de recuperar l’ús públic de la seva llengua, duent-la a l’àmbit administratiu, a l’escola, en fi, a qualsevol àmbit d’ús social. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 1979 en garantia la seva situació legal, en règim de cooficialitat amb l’espanyol, ja que la constitució espanyola exigia l’oficialitat de l’espanyol en tot el territori de l’estat. Tot i les evidents restriccions a què se sotmetia la llengua catalana, dins la societat s’havia generat una il·lusió: la llengua catalana tornaria a ser el vehicle d’expressió dels catalans.

A fi d’aconseguir aquesta fita, el govern autònom català va posar en marxa tot un seguit de mesures, com ara la retolació dels carrers en català, dels anuncis oficials en la via pública, però per sobre de tot, un ambiciós pla d’escolarització, basat en l’ensenyament exclusiu en llengua catalana, tant a l’ensenyament primari com al secundari. Totes les matèries es farien en llengua catalana, llevat de l’assignatura de Llengua Espanyola i les de llengües estrangeres. El projecte de llei, que de fet forçava al màxim els mecanismes legals constitucionals espanyols,  només va poder tirar endavant gràcies al consens absolut de tots els partits polítics que formaven el Parlament català en aquells anys.

Els problemes que calia enfrontar eren enormes: una bona part de la canalla no sabia de fet parlar el català, perquè eren fills de famílies que havien immigrat des d’altres regions espanyoles, i dels qui parlaven català a casa, pocs eren els qui el sabien escriure o n’estaven avesats a llegir-lo. Per acabar-ho d’adobar, bona part dels mestres eren de parla espanyola, rarament o mai no parlaven català, i n’hi havia que fins i tot no ho volien, i també dels que sí eren catalanoparlants, molts dominaven força malament el català escrit.

El problema era greu, molt greu, i calia cercar solucions ràpides, de manera que en comptes de prendre-ho amb calma i dissenyar un model ben pensat i adequat a la realitat catalana, els responsables d’educació van voler guanyar temps anant a cerca fora un model que els fes el pes. El van trobar al Quebec, al Canadà, i en van dir Immersió Lingüística. Consistia a sotmetre des de ben petita la canalla a la influència de la llengua catalana, al llarg de les sis o set hores diàries d’escola, de manera que tota l’adquisició de coneixements, i l’experimentació que se’n derivés, seria en català. El resultat, d’adults, seria una societat catalanitzada, amb un coneixement bàsic i col·loquial de l’espanyol, i un coneixement ple  i complet del català. L’invent, però no va funcionar. Per què?

Doncs perquè havien corregut massa. S’havien quedat bocabadats davant del model quebequès, i no havien pensat que aquell model estava pensat per una societat diferent en molts aspectes. Primer, perquè el model quebequès estava pensat per una minoria de nens i nenes de llengua anglesa que, quan sortien de l’escola, es trobaven envoltats d’una societat exclusivament francòfona, cosa que no era ni de lluny el cas a Catalunya, on la presència de l’espanyol al carrer era majoritària o pràcticament exclusiva en les zones suburbials, i perquè la majoria de mitjans d’informació eren en espanyol. Segon,  perquè precisament al Quebec els nens de llengua anglesa eren una minoria de clase social mitja o alta, amb pares que tenien un bon nivell cultural, , i en canvi a Catalunya , a l’escola pública si més no, la majoria de canalla era de parla espanyola, de classe mitja o baixa, fills de famílies obreres amb pares de baix nivell cultural, de manera que la pròpia interactuació dins i fora de l’aula era sempre o gairebé sempre en espanyol. Tercer, perquè molts mestres dominaven poc i malament el català, i fins i tot n’hi havia alguns que s’hi negaven, de manera que no sempre el català arribava a la canalla ni amb la freqüència ni amb la qualitat adequada.

El fracàs del model, al cap de trenta anys de procés, ens dóna la mesura de l’error de partida. Certament, els catalanoparlants continuen fidels a la seva llengua, no hi ha pèrdua de parlants, com no la hi havia hagut de fet mai, però el cas és que no hi ha hagut tampoc guany. A tot estirar podem comptar que una bona part dels catalans de llengua espanyola tenen un coneixement passiu de català, però molt pocs són capaços d’usar-lo activament, ni ho volen fer, de fet, perquè no en tenen cap necessitat. La llengua absolutament necessària avui dia per poder viure a Catalunya és l’espanyol. Això ho ha entès molt bé el milió d’immigrants d’arreu del món que han arribat a Catalunya en els últims deu anys: només aquells que per raons personals ja venien condicionats, o aquells que van anar a parar a zones rurals, on el català és majoritari, són avui dia parlants actius i competents de català. Si a principis del segle XX els catalanoparlants representaven el 80% de la població a Catalunya, un segle més tard la xifra s’ha reduït a un 40%. Si la immigració de finals de segle XIX i principis del XX, pausada i lenta, es va anar integrant més o menys bé en la llengua catalana, no va succeir el mateix amb l’arribada massiva d’immigrants espanyols al llarg dels anys 60 y i 70, prop d’un milió i  mig.

Heus aquí la realitat a Catalunya. A la resta dels territoris de llengua catalana, País Valencià, Aragó, Múrcia, Andorra, Rosselló i l’Alguer, la situació és encara molt pitjor.

Una solució?

Cal imitar l’exemple valencià – els Casals Jaume I - , crear associacions populars de defensa i difusió del català, al marge dels organismes oficials, que ni saben ni volen fer res, perquè saben que fer alguna cosa posaria en dubte la seva autoritat. Cal repensar el català des de la societat, no des de la política.

 

HISPANA VERSIO

El fracaso de las políticas educativas de inmersión en Cataluña.

Con la llegada de la democracia al Estado Español, los catalanes creyeron que había llegado por fin el momento de recuperar el uso público de su lengua, llevándola al ámbito administrativo, es decir, a la escuela, a cualquier ámbito social. El Estatuto de Autonomía de Cataluña del año a1979 garantizaba la situación legal de la lengua, en régimen de cooficialidad con el español, ya que la constitución española exigía la oficialidad de la lengua española en la totalidad del territorio español. A pesar de las evidentes restricciones a las que se sometía la lengua catalana, en la sociedad catalana se había generado una gran ilusión: el catalán volvería a ser vehículo de expresión legal en Cataluña.

Para conseguir este propósito, el gobierno autónomo catalán puso en marcha un conjunto de medidas, como por ejemplo la rotulación de las calles en catalán, de los anuncios oficiales en la vía pública, se subvencionó a los comerciantes que quisieran cambiar los rótulos de sus tiendas o negocios, pero por encima de todo, un ambicioso plan de educación, basado en la enseñanza exclusivamente  en lengua catalana, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria. Todas las asignaturas se impartirían en catalán, excepto lógicamente la de Lengua Española y las lenguas extranjeras. El proyecto de ley, que ciertamente forzaba al máximo los mecanismos legales constitucionales españoles, sólo pudo ser llevado a cabo gracias al consenso absoluto de todos los partidos políticos que formaban el Parlamento de Cataluña. Los problemas que se habían de afrontar eran enormes: gran parte de los niños no sabía en realidad hablar catalán, porque eran hijos de familias españolas que habían emigrado a Cataluña, y de los niños que hablaban el catalán en casa, pocos había que supieran escribirlo o tuvieran la costumbre de leerlo. Además, gran parte de los maestros eran de lengua española, raras veces hablaban el catalán, incluso no lo hacían nunca, y por otro lado los que sí eran catalanohablantes  dominaban escasamente la lengua escrita.

El problema era gravísimo, y era necesario encontrar soluciones rápidas, así que en lugar de pensarlo con calma y diseñar un modelo adecuado y pensado para la realidad catalana, los responsables políticos de educación buscaron en otro países un modelo convincente. Lo encontraron en Canadá, en el Québec, y le pusieron por título Inmersión Lingüística. Se trataba de someter a los niños desde la primera infancia a la influencia de la lengua catalana, durante las seis o siete horas diarias de clase, de forma que todos los conocimientos y la experimentación derivada fuera en catalán. El resultado, al llegar a la edad adulta, sería una sociedad catalanizada, con un conocimiento básico y coloquial del español, y un conocimiento pleno y completo del catalán. Pero el invento no funcionó, Por qué? Pues porque habían querido correr demasiado rápido. Se habían embelesado ante el modelo quebequés y no pensaron que aquel modelo estaba ideado para una sociedad diferente en muchos aspectos. Primero, porque el modelo quebequés estaba pensado para una minoría de niños y niñas de lengua inglesa que, al salir de la escuela, se encontraban inmersos en un mundo de lengua francesa casi exclusiva, lo cual no sucedía en Cataluña, donde la presencia del español en la calle era mayoritaria, prácticamente exclusiva en los suburbios, y también porque la mayoría de los medios de comunicación eran en español. Segundo, porque precisamente en Québec los niños de lengua inglesa eran una minoría de clase media o alta, con padres de buen nivel cultural, y en cambio en Cataluña, en la escuela pública por lo menos, la mayoría de niños era de lengua española y de nivel sociocultural medio o bajo, hijos en su mayor parte de familias obreras de bajo nivel cultural, de forma que la interactuación dentro y fuera del aula era casi siempre en español. Tercero, porque muchos maestros dominaban poco  y mal el catalán, incluso había maestros que se negaban a usarlo, por lo que el catalán no llegaba a los niños ni con la frecuencia ni con la calidad adecuadas.

El fracaso del modelo, después de treinta años de proceso, nos da la medida del error de partida. Ciertamente, los catalanohablantes continúan fieles a su lengua, no hay pérdida de hablantes, como no la hubo de hecho nunca, pero lo cierto es que no ha habido tampoco ninguna ganancia de hablantes. Como mucho podemos decir que una buena parte de los catalanes de lengua española poseen un conocimiento pasivo del catalán, pero pocos son capaces de usarlo activamente, ni lo desean en la práctica, porque no tienen ninguna necesidad de hacerlo. La lengua absolutamente necesaria hoy en día para poder vivir en Cataluña es el español. Esto lo ha entendido muy bien el millón de inmigrantes llegados aquí desde todas partes del mundo durante los últimos diez años: tan sólo aquellos que por razones personales llegaban ya condicionados, o aquellos que fueron a parar a zonas rurales, donde el catalán es mayoritario, son actualmente hablantes activos y competentes en catalán. Si a principios del siglo XX los catalanohablantes representaban el 80% de la población  en Cataluña, un siglo después la cifra se ha reducido a un 40%. Las primeras oleadas migratorias del siglo XIX y principios del XX, lentas y pausadas, se integraron más o menos bien en la lengua catalana, pero no sucedió lo mismo con la llegada masiva de inmigrantes españoles en los años 60 y 70, cerca de un millón y medio.

Esta es la realidad en Cataluña. En el resto de territorios de lengua catalana, el País Valenciano, Aragón, Murcia, Andorra, el Rosellón francés y la ciudad sarda de l’Alguer, la situación es mucho peor.

¿Una solución?

 Es necesario seguir el ejemplo valenciano – Els Casals Jaume I -, crear asociaciones populares de defensa y difusión del catalán, al margen de los organismos oficiales, que ni saben ni quieren hacer nada, porque saben que hacer algo pondría en duda su autoridad. Es necesario repensar el catalán desde la sociedad, no desde la política.

Reen al la hejmpaĝo

.