Kiel aliĝi al IKEL
Kotizoj kaj kontoj

 

La jarkotizo de IKEL, pagenda KOMENCE DE ĈIU KALENDARA JARO, estas:
normala membreco: 20 eŭroj / subtenanta membreco: 30 eŭroj / rabatita membreco: 10 eŭroj.

La rabatitan membrecon rajtas ĝui ĉiu persono kiu aŭ loĝas en eks-socialisma aŭ "triamonda" lando aŭ estas studento aŭ emerito.

Bonvolu ĝiri vian kotizon EKSKLUZIVE al unu el jenaj kontoj de UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO (Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam):
- BELGA poŝtĝirkonto (pĝk) n-ro 000-1631831-97
- GERMANA pĝk n-ro 318291-509 BLZ 370 10050 (IBAN DE51370100500318291509, SWIFT PBNKDEFF, ĝircentro Köln)
- NEDERLANDA pĝk n-ro 378964 (IBAN NL24PSTB0000378964, SWIFT PSTBNL21)
- SVEDA pĝk n-ro 74374-0 (IBAN SE9595000099604200743740, SWIFT NDEASESS)
- SVISA pĝk n-ro 12-2310-0 (ĝircentro Bulle).

ĈIUKAZE INDIKU "IKEL-Y" KAJ LA CELATAN JARON.

Bonvolu nepre certiĝi ke via KOMPLETA kotizo alvenu en la IKEL-konton: IKEL absolute ne povas transpreni kiajn ajn banko-aŭ peradokostojn!

Post la pago, sendu la aliĝilon al nia administracio!!!

Reen al la hejmpaĝo